Відділ наукової роботи

/Files/images/11.jpgЗагальну організацію та координацію науково-дослідної роботи в Дубенській філії Університету «Україна» покладено на відділ наукової роботи.

Відділ здійснює роботу відповідно до Положення про відділ наукової роботи. У положенні визначаються вимоги та засади, правові й організаційні основи проведення наукової та науково-організаційної діяльності в Дубенській філії Університету “Україна” відповідно до Законів України “Про наукову і науково-дослідну діяльність”, “Про вищу освіту” та інших чинних нормативно-правових актів України.

/Files/images/dscn7046.jpg

Основною метою роботи відділу є здобуття професорсько-викладацьким складом та студентами університету нових знань, які є базою для навчальної діяльності; розв’язання комплексних задач у сфері наукового, економічного та інноваційного розвитку.

Основними завданнями відділу наукової роботи Дубенської філії є:
  • розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни;
  • виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу;
  • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
  • підтримка наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів;
  • забезпечення підготовки в Дубенській філії кваліфікованих фахівців, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;
  • розвиток нових, прогресивних форм науково-інноваційного співробітництва із закордонними і вітчизняними вищими навчальними закладами з метою спільного вирішення найважливіших наукових завдань і розширення використання наукових розробок Дубенської філії;
  • організація інформаційної та видавничої діяльності.

/Files/images/Науково-практичні семінари 1.jpgНаукова діяльність включає: фундаментальні та прикладні наукові дослідження і розробки в галузі природничих, гуманітарних, суспільних наук, формами якої є науково-дослідні роботи (НДР); організацію та проведення конференцій, круглих столів, дебатів та участь у них, а також інші роботи, що пов'язані з доведенням наукових і науково-інноваційних знань до стадії їх практичного використання.

На відділ наукової роботи університету покладено реалізацію наступних завдань: координація досліджень; підготовка наукових конференцій на базі університету; організація науково-дослідної роботи; інформування вчених про плани науково-дослідних робіт і наукових заходів в інших вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах України та за кордоном, організація планування НДР в університеті та відпрацювання відповідних звітів за основними видами наукової роботи./Files/images/Науково-практичні семінари 2.jpg

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою частиною наукової діяльності Дубенської філії. Організаційною формою наукової роботи студентів є Студентське наукове товариство(СНТ). Основними видами роботи СНТ є: участь у проведенні власних науково-практичних конференцій, круглих столів, участь студентів у конкурсах і олімпіадах, які проводяться МОН України, Управлінням освіти і науки в Рівненській області, участь у конференціях та наукових заходах інших ВНЗ.

E-mail: nauk_viddil@ukr.net

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень на 2014-2015 р.р.

№ з/п Тематика НДР Керівники, виконавці Термін виконання
І. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
1 Видатки місцевих бюджетів та напрями їх удосконалення з метою ефективного розвитку регіонів Мальчик М.В., д.е.н., професор, Бочкова Т.А. 2014-2015
2 Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства Васюк І.В., к.е.н., Жученко О.О. 2014-2015
3 Діагностика фінансової діяльності підприємства та шляхи підвищення її ефективності Васюк І.В., к.е.н., Полуяктов Б.В. 2014-2015
4 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства Васюк І.В., к.е.н., Товканюк В.В. 2014-2015
5 Фінансові аспекти формування основного капіталу підприємства Мальчик М.В., д.е.н., професор, Шевчук А.Л. 2014-2015
6 Оцінка фінансового стану підприємства Мальчик М.В., д.е.н., професор, Гнедько В.М. 2014-2015
7 Особливості державного пенсійного забезпечення в Україні та його значення в системі соціального захисту Мальчик М.В., д.е.н., професор, Бондаренко Н.М. 2014-2015
8 Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств Васюк І.В., к.е.н., Симончук О.М. 2014-2015
9 Місцеві бюджети та їх роль у реалізації регіональної фінансової політики Мальчик М.В., д.е.н., професор, Кучерява І.В. 2014-2015
10 Доходи місцевих бюджетів та джерела їх формування в сучасних умовах Мальчик М.В., д.е.н., професор, Слободянюк М.В. 2014-2015
11 Джерела формування фінансових ресурсів підприємства Васюк І.В., к.е.н., Яворська Г.А. 2014-2015
12 Аналіз оборотних коштів Васюк І.В., к.е.н., Фурсович А.І. 2014-2015
13 Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємства Мальчик М.В., д.е.н., професор, Бунечко Н.Л. 2014-2015
14 Організація обліку основних засобів Шимко О.В., к.е.н., доцент, Власюк С.В. 2014-2015
15 Баланс: методика його складання Шимко О.В., к.е.н., доцент, Денисюк Л.Л. 2014-2015
16 Організація обліку на підприємствах малого бізнесу Шимко О.В., к.е.н., доцент, Ковцун В.В. 2014-2015
17 Фінансова звітність підприємства: методика її складання Шимко О.В., к.е.н., доцент, Кондрюков В.О. 2014-2015
18 Оплата праці працівників, облік нарахування та утримань з неї Шимко О.В., к.е.н., доцент, Прозапас М.М. 2014-2015
19 Організація обліку розрахунків із постачальниками Шимко О.В., к.е.н., доцент, Радько Ю.С. 2014-2015
20 Організація обліку виробничих запасів на підприємстві Шимко О.В., к.е.н., доцент, Рожко Ю.О. 2014-2015
21 Організація обліку грошових коштів підприємства Шимко О.В., к.е.н., доцент, Школярчук В.О. 2014-2015
22 Ведення фінансово-облікової документації (на прикладі ТОВ «Інфета») Постельжук О.М., к. н. із соц. комунікацій, Денисюк Н.Я. 2014-2015
ІІ. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
23 Ментальна специфіка релігійних поглядів Тараса Шевченка Кралюк П.М., д.філософ.н., професор, Даниленко М.П., викладач, аспірант 2011-2015
24 Лінгвосинергетика ідіостилю драматичних творів Лесі Українки Марченко М.В., д.ф.н., професор Бондарчук Н.О., викладач, аспірант 2011-2015
25 Формування мовленнєвого етикету і культури українського діалогічного спілкування студентів нефілологічних спеціальностей Палихата Е.Я., д.п.н., професор Орлова О.П.. викладач, аспірант 2011-2015
26 Індивідуально-авторські назви статичних ознак в українській поезії ХХ століття Вокальчук Г.М., д.ф.н., професор Радько О.Г., викладач, аспірант 2011-2015
ІІІ. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
3.1. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО, АРХІВОЗНАВСТВО
27 Інформаційні продукти і послуги як результат інформаційної діяльності Постельжук О.М., к. н. з соц. комунікацій, Панасюк Г.В. 2014-2015
28 Адміністративні послуги органів місцевого самоврядування як складова служіння держави громадянам Постельжук О.М., к. н. з соц. комунікацій, Федорчук С.М. 2014-2015
29 Особливості організації інформаційно-документального забезпечення установи Постельжук О.М., к. н. з соц. комунікацій, Андрущак Л.В. 2014-2015
30 Інформаційні комунікаційні системи місцевих органів управління Постельжук О.М., к. н. з соц. комунікацій, Михалець Т.В. 2014-2015
31 Документаційне забезпечення соціального обслуговування в Україні на сучасному етапі Постельжук О.М., к. н. з соц. комунікацій, Грачова О.В. 2014-2015
32 Особливості організації роботи кадрової служби у медичних закладах Постельжук О.М., к. н. з соц. комунікацій, Грабарчук Н.В. 2014-2015
Кiлькiсть переглядiв: 172

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.