Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності створена у 2006 році. Метою створення випускової кафедри було забезпечення викладання фахових дисциплін напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» та інших спеціальностей філії. Кафедра забезпечує викладання дисциплін інформаційного циклу щодо документаційного та інформаційного обслуговування управлінської діяльності у виробничій та невиробничій сфері галузі знань «Культура». У складі кафедри 7 викладачів, із яких 5 працюють на постійній основі. Професорсько-викладацький склад кафедри складається із 1 доктора наук, професора, 2 кандидатів наук, доцентів, 2 кандидати наук, 1 аспіранта та 1 асистента.

Наші випускники можуть працювати в державних органах управління, інформаційних агентствах, інформаційно-аналітичних службах, центрах науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації, маркетингових підрозділах підприємства, науково-освітніх установах, адміністративних, кадрових та діловодних службах державних і комерційних організацій, у сфері документального забезпечення управління, архівних підрозділів установ, організацій різного рівня і профілю власності.

Фахівці спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» можуть обіймати такі посади:

- керівник апарату місцевих органів державної влади (завідувач відділу, завідувач сектора апарату);

- керівник в інформаційно-аналітичних центрах;

- керівник адміністративного підрозділу (завідувач секретаріату, завідувач канцелярії);

- керівник підрозділу кадрів і трудових відносин (начальник відділу кадрів);

- менеджер інформації, менеджер з добору, забезпечення і використання персоналу;

- документознавець, архіваріус, референт, секретар.

Навчальний процес забезпечений навчальними планами, навчальними і робочими програмами з дисциплін кафедри, матеріалами поточного і підсумкового контролю, іншими методичними матеріалами.

При опануванні спеціальності передбачається засвоєння дисциплін циклу професійної підготовки, основними серед яких є: загальне і спеціальне діловодство, документознавство, стандартизація, аналітико-синтетична переробка документної інформації, ділова українська мова, архівознавство, патентознавство, документально-інформаційні комунікації, інформаційний менеджмент і маркетинг тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри приділяє значну увагу самостійній роботі студентів, практичному спрямуванню у процесі вивчення фахових дисциплін. Під час проходження студентами практики акцентується увага на організаційно-методичних засадах діяльності з документами, ведення документаційного забезпечення управління, впровадження в практичній діяльності сучасних інформаційних технологій, вивчення особливостей роботи документознавця, референта, секретаря, інформаційного аналітика.

Підготовка фахівців з документознавства передбачає широке використання у навчальному процесі сучасної комп’ютерної та офісної техніки, мережі Інтернет, використання інтерактивних методів навчання, а також спеціалізованих лабораторій.

Запорукою високого рівня підготовки спеціалістів є індивідуальний підхід до кожного студента, а також значні науково-методичні доробки професорсько-викладацького складу кафедри, серед яких:

 • Методичні рекомендації до виконання та захисту бакалаврської роботи, а також методичні рекомендації до створення презентацій для захисту бакалаврської роботи.
 • Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисциплін:
 1. «Аналітико-синтетична переробка документної інформації»;
 2. «Спеціальне діловодство»;
 3. «Спеціальне документознавство»;
 4. «Загальне документознавство».
 • Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін:
 1. «Загальне документознавство»;
 2. «Ділова українська мова»;
 3. «Стандартизація»;
 4. «Бібліографознавство».
 • Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисциплін:
 1. «Діловий етикет»;
 2. «Вступ до спеціальності»;
 3. «Аналітико-синтетична переробка документної інформації».
 • Опорний конспект лекцій з дисциплін:
 1. «Справочинство»;
 2. «Загальне діловодство»;
 3. «Бібліографознавство»;
 4. «Документально-інформаційні комунікації».

На базі кафедри документознавства та інформаційної діяльності створені та активно функціонують наукові гуртки і проблемні групи, які залучають студентів до науково-дослідної роботи. Зокрема, особливої популярності серед студентської молоді набув гурток «Ділове мовлення», програма якого охоплює розділи:

 1. Мова документів;
 2. Документування в управлінській діяльності;
 3. Ділове спілкування.

Не менш цікавим є історико-краєзнавчий гурток, який дає можливість пізнавати незвідане в історії рідного краю, займатися пошуковою роботою, подорожувати. Участь студентів у тому чи іншому гуртку дозволяє розширити коло інтересів, здобути якісно нові знання, навчитися аналізувати інформацію та синтезувати її у власні творчі напрацювання. Залучення та стимулювання студентів до науково-пошукової діяльності отримало практичне значення, що відображається в написанні тез доповідей та виступах на міжнародних, всеукраїнських, регіональних та вузівських конференціях.

Одним із проявів діяльності кафедри є періодичне видання інформаційного характеру — науково-практичний бюлетень, який заснований у 2010 році і виходить друком щороку. В зазначеному бюлетені відображаються наукові доробки як викладачів, так і студентів.

Традиційними у нас стали Тижні кафедри, круглі столи, виставки, брейн-ринги, випуски стіннівок, різноманітні виховні заходи.

Проте, зазначена інформація — це далеко не вичерпна характеристика багатогранної діяльності професорсько-викладацького складу кафедри.

Головним девізом було і залишається: доброзичливе ставлення до студентів і виховання в них людини з великої літери!

Кiлькiсть переглядiв: 82

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.